LézerSzínház


Veszélybe került Budapest-, az ország-, az európai kontinens egyetlen állandó fényszínháza!

A Népszabadság vasárnapi mellékletében megjelent másfél oldalas riport, röviden összefoglalja a katasztrófa felé sodródó események láncolatát és a történet hátterében felsejlõ motívumokat. A LézerSzínház létét veszélyeztetõ drámai eseményekrõl megpróbálunk rövid tájékoztatást adni.

A történteket összefoglaló oldalunkon megtalálható minden olyan információ is ami még a Népszabadság riportjába sem fért bele.


 

Ezernyi hajszalvonalbol szôtt rubinpiros pókhalo keveredik ibolyakék es smaragd-zöld színekben ragyogó pontok halmazával. Sûrûn változó formák úsznak, forognak egymásba, penge-fénycsóvák hasítanak a térbe, sziporkázó csillagok lebegnek a levegôben.

Mintha egy démon életre keltette volna egy absztrakt kiállítás képeit, ahol a festô csak tiszta, keveretlen színekkel, mikroszkópikus vonalakból alkotott mûvei új életet kezdve kiléptek a rámákból, hogy elfoglaljanak egy új, kézzel megfoghatatlan dimenziót. Lefesthetô a zene? Megzenesíthetô a fény?

A mûveszet fantáziavilágában ezer különbözô módon mindig is igen volt a válasz a kérdésre. A lézerfény új ecset, festék és forma, amivel néhanyan ismét megkísérlik a bizonyítást, a látható hangok és a hallgatható képek paradoxonának feloldozását. Így született a lézermultimédia, a fény szerelmesei által létrehozott, a színek, formák, hangok tobzódásából alkotott elektronikus költemény.

,,Multimedia" az elôadások mûfajának meghatározása, annyit tesz: többrétûség, több mûfajúság. A sok csatornán áramló egy idejû információk látszólag felfoghatatlan tömegébôl alkotott kompozició nem a részletek, hanem az Egész érzelmi befogadására kéri a nézôket. A multimedia hatásmechanizmusa akkor mûködik jól, ha a nézô is megpróbalja átadni magát az élménynek és nem a részletekre, hanem a planetáriumi kupola óriási fehér félgömbjére vetített lézerfények, színek, fotók, filmek együttes üzenetére figyel.

A budapesti LézerSzínház a népligeti Planetariumban évente közel 200 elôadason várja látogatóit. Esténként villózni kezd a komputer zöld jelzôfénye, felizzanak a lézercsovek, zümmögni kezdenek a vetítôk. Kezdetét veszi egy technikailag iszonyúan bonyolult játek, amelynek végeredmenye mégis szívbôljövôen egyszerû, azt szeretnénk mondani: hogy szeretjük ami szép, izgaimas és nem bírjuk ki, hogy ezt ne mutassuk meg másoknak is.

A lézer

(Light Amplification by Stimuiated Emission of Radiation) 1958-ban született. A lézer egy nagyon különleges fényforrás. Tulajdonságai elütnek a napfényétôl és az eddig ismert mesterséges fényektôl. Nagyon keskeny, párhuzamos nyalábban terjed, koherens, egyszínû, naqy intenzitású fény. Az egyszerûbb szilárdtest lézerek hatalmas teljesítményt képesek kisugározni, de csak egy másodperc milliomod részéig. A gáz-lézerek folyamatosan látható fényt adnak, de kisebb teljesítménnyel.
A LézerSzínház elôadasain a kiegyenlített színkeverést egy kék-zöld színû argon és egy vörös-sárga kripton gáz-lézer biztosítja. E két lézer teljesítménye lehetôvé teszi a "csillagos ég alatt", a térben megjelenô ábrák bemutatását. Ezek nem hologrammok, de valódi háromdimenziós kép illúziójat keltik. Hasonló hatasú a lengôtükrös gyorseltérítô (rapid scanner) ami egy komputer segítségével rajzol a planetariumi égboltra. De a legfantasztikusabb látvány a lézer-interferencia! Semmihez nem hasonlítható, semmire sem emlekeztet és mégis megmozgatja a fantáziát, érzéseket, hangulatokat közvetít. A leheletfinom képeket leírni színte lehetetlen. Ezt látni kell!

Az elmúlt években a lézer megjelent az ipari üzemekben, a kórházakban, a kommunikációs technikában és a mindennapos lett számos területen. Lézerfény továbbít egyidejûleg több TV-képet, telefon és telex-vonalat akár a világûrön át. Eddig nem ismert pontossaggal munkál meg fémeket, az orvosok operálnak és daganatot gyógyítanak lézerrel. Ma már az áruházi árcédulát vagy a digitális hanglemezt is lézer "olvassa". Háromdimenziós képet - hologrammot - készíthetünk, távolságot mérhetünk, nyomtathatunk és még rengeteg jó és - sajnos - rossz dologra használhatjuk fel a lézerek különleges fényét.

A LézerSzínház

... az europai kontinens egyetlen állandó fényszínháza. A zene, a képzômûvészet és a lézer-fény találkozásából nemcsak új technika, de egy új elôadói formanyelv született. A fény-mûvészeti csoport vezetôje, Hegedüs György szerint: "Az emberek ôszinten vágynak az absztrakcióra.. A TV, a mozi, az újságok üzenete, a mindennapos történetek a tudat felszínére hatnak... A LézerSzínház elôadásai tulajdonképpen nem szólnak semmirôl... Ez itt mind absztrakció - és mégis!... - a látvány érzékeinken át érzelmeinkig hatol.... A XX. század elvont mûvészi tendenciái a multimédia sajátos elôadásmódja segítségével találnak utat a nézôkhöz a budapesti Planetáriumban..."


" The prototype of the fantastic art of the future - in the present."

A spiderweb woven from thousands of subtle lines mingles with stacks of violet blue and emerald green sparkling points. Ouickly changing forms float and turn into each other, beams of light cross the space, glittering stars are hovering in the air. As if a fairy revived the paintings of an abstract exhibition where the works of the artist, who used only clear, unmixed colours and micros-copic lines - starting a new life, would step out of the frames to occupy a new - an incomprehensible dimension. Can the music be painted? Can music be composed to light? In the fantasy world of Art The answer has always been yes to those questions in a thousand various ways. The laser beam is a new brush, a new colour and paint through which some of the artists try to prove again, and loosen the paradox of the visible sounds and audible pictures.

This is how the laser-multimedia was born, an electric poem reated from the abundance of colours, forms and sounds by the lovers of light. "Multimedia" - the definition of the forms of the perfor-mances, means many-sidedness. The multitudes of information floating through many channels provide in-comprehensible compositions that demands from the audience to receive not only the details but the entity with emotions. The multimedias will be enjoyable if the audience also devote themselves to the experience and instead of watching only the details and small pieces, they pay attention to the message of the laser beams, colours, photographs and films projected onto the white semi-globe of the planetarium's dome.

Nowadays the LaserTheater of Budapest, in the Népliget presents more than 300 performances in a year. In the evenings the green control-lights of the computer start to gleam, the lasertubes start to glow, the projectors start to buzz. A technically very complicated game starts and its final result is always unbelievably simple - we just want to tell you: we do love what is beautiful and exciting, and cannot resist the tempta-tion to show it to you.

THE LASERTHEATER

... the only permanent light-theater on the European continent. From the encounter of music, the Fine Arts, and the laser beam not only a new technique but a new form of expression was born. As the leader of the lightart group György Hegedns says: "People genuine-ly wish to experience abstraction". The message of the television, the movies, the newspapers are ordinary stories an they effect only the surface of the mind. The performances of the Lasertheater are really about nothing. Everything is abstraction here. And still, through our senses the sight penetrates into our feelings.


[Back]